Kiedy czynność prawna jest nieważna ?

Zgodnie z treścią art. 58 kodeksu cywilnego:

§ 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

W myśl powyższego przepisu czynność prawna:

1) nie może być sprzeczna z ustawą,

2) nie może mieć na celu obejścia ustawy,

3) nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W razie naruszenia tych zakazów czynność jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inne (łagodniejsze) konsekwencje.

Nieważność, o której mowa w powyższym przepisie jest nieważnością bezwzględną. Nieważność czynności prawnej jest skutkiem powszechnym, tzn. działającym wobec wszystkich.

Zgodnie z przepisem art. 58 k.c. pod pojęciem ustawy należy rozumieć wszystkie akty prawne, które składają się na system źródeł prawa powszechnie obowiązującego.