Orzeczenie Sądu Najwyższego w kwestii wysokości zadośćuczynienia

Niedawno Sąd Najwyższy orzekał w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Zgodnie z art. 446 § 4 k.c. sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Poniżej treść przepisu art. 446 kodeksu cywilnego w całości :

§ 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Rozpatrując  sprawę Sąd Najwyższy  badał rozmiar krzywdy powoda. SN zajmował się także oceną tej krzywdy, jakiej dokonały sądy  niższych instancji, które orzekały w tej sprawie. (ocena dotyczyła w szczególności odpowiedniego zadośćuczynienia za krzywdę)

W wyroku z dnia 20.12.2012r.  (sygnatura sprawy : IV CSK 192/12) Sąd Najwyższy uznał, że 50.000,- zł. tytułem zadośćuczynienia za śmierć matki (w realiach omawianej  sprawy kobieta zginęła w wypadku drogowym) jest kwotą rażąco zaniżoną. W związku z taką oceną sytuacji Sąd Najwyższy  przyznał powodowi kwotę 105.000 zł,  uznając tym samym  roszczenie powoda w całości.

A oto co Sąd Najwyższy zważył w uzasadnieniu zaskarżanego wyroku:

Zadośćuczynienie przewidziane w art. 446 § 4 k.c. nie jest zależne od pogorszenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej i poniesienia szkody majątkowej, a jego celem jest kompensacja doznanej krzywdy, a więc złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej i pomoc pokrzywdzonemu w dostosowaniu się do zmienionej w związku z tym jego sytuacji.

W literaturze i orzecznictwie wskazuje się, że na rozmiar krzywdy, o której mowa w art. 446 § 4 k.c., mają wpływ przede wszystkim: wstrząs psychiczny i cierpienia moralne wywołane śmiercią osoby bliskiej, poczucie osamotnienia i pustki po jej śmierci, rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, rola w rodzinie pełniona przez osobę zmarłą, wystąpienie zaburzeń będących skutkiem śmierci osoby bliskiej, stopień, w jakim pokrzywdzony będzie umiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zdolność do jej zaakceptowania, wiek pokrzywdzonego. Niewątpliwie krzywdę doznaną w wyniku śmierci osoby bliskiej bardzo trudno ocenić i wyrazić w formie pieniężnej. Każdy przypadek powinien być traktowany indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy, przy czym ocena ta powinna opierać się na kryteriach obiektywnych, a nie na wyłącznie subiektywnych odczuciach pokrzywdzonego. Należy przy tym zaznaczyć, że zadośćuczynienie przewidziane w art. 446 § 4 k.c. jest odzwierciedleniem w formie pieniężnej rozmiaru krzywdy, która, jak słusznie wskazuje się w literaturze i orzecznictwie, nie zależy od statusu materialnego pokrzywdzonego. Jedynie zatem rozmiar zadośćuczynienia może być odnoszony do stopy życiowej społeczeństwa, która pośrednio może rzutować na jego umiarkowany wymiar i to w zasadzie bez względu na status społeczny i materialny pokrzywdzonego.

Treść orzeczenia Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniem przeczytać można tu:

http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/IV%20CSK%20192-12-1.pdf

 

Jeden komentarz do Orzeczenie Sądu Najwyższego w kwestii wysokości zadośćuczynienia

  1. The Civil Code does not depend on the deterioration of the financial position of the person having the right and the damage to property.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *