Podział majątku wspólnego

Artykuły na tej stronie dotyczące podziału majątku cieszą się chyba największym powodzeniem ze wszystkich.

Dlatego będzie ich więcej. A nawet dużo więcej.

Tylko już nie na tej stronie.

Jesteś zainteresowany tematyką podziału wspólnego majątku?

Po zakończeniu małżeństwa, związku partnerskiego, spółki prawa handlowego?

To koniecznie zaglądaj tu:

www.jakpodzielicmajatek.pl

 

Doręczenia korespondencji z sądu – istotna zmiana

Doręczenia przesyłek sądowych – a więc wyroków z uzasadnieniami, zawiadomień, kserokopii z akt sprawy – to naprawdę istotna kwestia.  Szczególnie ważne są orzeczenia (wyroki lub postanowienia) z uzasadnieniami. Jest tak, ponieważ od daty doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem liczy się termin do wniesienia środków zaskarżenia – a więc apelacji czy też zażalenia. Dotychczas doręczeniami tymi zajmowała się Poczta Polska, a odbiór awizowanych przesyłek był możliwy w placówkach pocztowych.

Ale od teraz będzie inaczej. Przesyłki z sądów nie będą już dostarczane przez pocztę. I nie będzie skutkiem tego możliwy ich odbiór w placówce pocztowej. Przesyłki będą do odbioru w różnych miejscach – bardzo często w kioskach Ruchu.

Jeśli więc znajdziesz awizo w skrzynce pocztowej, sprawdź dokładnie gdzie powinieneś odebrać przesyłkę z sądu i koniecznie odbierz ją jak najwcześniej, a już na pewno  przed upływem 14 dni kalendarzowych od daty  pierwszej próby doręczenia. Konsekwencje braku odbioru korespondencji z sądu mogą być bowiem naprawdę poważne. Nieodebrana przesyłka do sądu wróci, ale (potocznie rzecz ujmując) będzie traktowana tak, jakby doręczona została.

Zmienił się podmiot, który będzie przesyłki doręczał, ale nie zmieniły się przepisy k.p.c. w kwestii doręczeń.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013r.

Złożenie przez uprawnionego do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy przerywa bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy ustawowego.

Kiedy można podzielić majątek wspólny?

Zasadą jest, iż podział majątku wspólnego dokonywany jest po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o rozwód.

Co do zasady podział majątku wspólnego następuje w odrębnym postępowaniu, przeprowadzanym przed sądem rejonowym – już po zakończeniu sprawy o rozwód.

Nie jest to jednak jedyna możliwość. Podział majątku wspólnego może nastąpić już w sprawie o rozwód.

Jest w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  podstawa, aby „załatwić” wszystko w jednym postępowaniu. Takie rozwiązanie to jednak wyjątek.

Zazwyczaj najpierw sprawę o rozwód rozpatruje sąd okręgowy, a podziałem majątku zajmuje się sąd rejonowy po zakończeniu sprawy o rozwód.

Podział majątku w sprawie o rozwód może  więc nastąpić pod warunkiem, iż nie spowoduje zwłoki w postępowaniu – a więc w praktyce w sytuacji gdy między małżonkami nie ma sporu co do tego, co wchodzi w skład majątku wspólnego oraz jaką wartość mają poszczególne składniki. (oczywiście podział taki w sprawie o rozwód możliwy jest tylko wtedy gdy strony są też zgodne co do samego sposobu podziału majątku).

Ale to jeszcze nie wszystko :

Podział majątku wspólnego jest także możliwy  w czasie trwania małżeństwa, ale pod jednym bardzo istotnym warunkiem: a mianowicie: strony (czyli małżonkowie) zawarły wcześniej umowę w przedmiocie ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej.

Strony mogą – pozostając wciąż małżeństwem – ustanowić w swoim małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej.

Strony mogą  w czasie trwania małżeństwa w drodze umowy  – zawartej w formie aktu notarialnego  –  wprowadzić w małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa otwiera drogę do dokonania podziału wspólnego majątku.

Jest tak ze względu na treść art. 35 k.r.o.

w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

W określonych przypadkach także sąd – po przeprowadzeniu postępowania może orzec w przedmiocie ustanowienia między małżonkami rozdzielności majątkowej. Także uprawomocnienie się takiego wyroku umożliwia dokonanie podziału wspólnego majątku. 

Podział wspólnego majątku jest możliwy tylko wtedy, gdy małżonkowie zdecydowali się na zawarcie umowy w przedmiocie rozdzielności majątkowej  albo gdy wspólność majątkowa ustała np. wskutek uprawomocnienia się wyroku w sprawie o rozwód.

Warto wspomnieć, iż wspólność ustawowa ustaje nie tylko z datą uprawomocnienia się wyroku w sprawie o rozwód.

Jak wspomniałam powyżej, sąd może wydać orzeczenie w przedmiocie ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami- decyduje wtedy – co do zasady- moment uprawomocnienia się wyroku sądu. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest, aby była to wcześniejsza data. Tak może się stać w szczególności w sytuacji, gdy małżonkowie od dawna nie mieszkali razem, prowadzili osobne gospodarstwa domowe i nie mieli żadnej wiedzy o swojej sytuacji finansowej.

Niezależnie od tego, ustrój rozdzielności majątkowej powstaje z mocy prawa z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu w sprawie o separację. Ale i to jeszcze nie wszystkie przypadki, kiedy wspólność ustawowa  z mocy prawa ustaje.

Wspólność ustawowa ustaje też w wyniku sądowego ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków oraz w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Po dacie ustania wspólności majątkowej  mamy do czynienia wyłącznie z majątkami osobistymi każdego z małżonków.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013r.

1. Do zatwierdzenia uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia pod wpływem błędu oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku niezbędne jest złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku w formie wymaganej przez art. 1018 § 3 k.c.

2. Oświadczenie w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku może być złożone w toku postępowania o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia spadku, a jego skuteczność zależy od zachowania terminu określonego w art. 1019 § 1 w związku z art. 88 § 2 k.c.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2013r. – darowizna na wypadek śmierci

Dopuszczalne jest zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci, jeżeli jej przedmiotem są konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2013r.

O powadze rzeczy osądzonej decyduje, poza identycznością stron oraz przedmiotu rozstrzygnięcia, także tożsamość podstawy sporu.

Jak napisać pozew o rozwód?

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jeżeli między małżonkami nastąpił „zupełny i trwały rozkład pożycia”, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód (art. 56 § 1 k.r.o.). Oznacza to, iż z pozwem o rozwód może wystąpić tylko mąż lub żona i nikt inny.

W aktualnym stanie prawnym jedynie sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód. Nie można więc skutecznie rozwiązać małżeństwa w inny sposób (np. w drodze umownej).

Aby rozpocząć postępowanie przed sądem należy wnieść pozew o rozwód.

Pozew o rozwód powinien zawierać.:

– oznaczenie sądu, do którego pozew jest skierowany (właściwe do orzekania w sprawach o rozwód są sądy okręgowe)

– imię i nazwisko oraz adres zamieszkania powoda, czyli osoby wnoszącej pozew  a także imię i nazwisko oraz adres zamieszkania  pozwanego, czyli współmałżonka. W pozwie powód powinien także podać swój numer PESEL;

– oznaczenie rodzaju pisma – tj. właśnie wskazanie, iż jest to pozew o rozwód

dokładnie określone żądanie pozwu

– podpis powoda (jeśli powód sam wnosi pozew, jeśli powód jest reprezentowany przez adwokata pozew podpisuje adwokat)

– wymienienie załączników (np. dokumentów stanowiących dowody w sprawie).

Szczególnie istotne jest  precyzyjne określenia żądania (a więc przede wszystkim wskazanie, iż powód wnosi o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód) oraz przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie a także dowodów na ich poparcie (dowodami takimi mogą być np. dokumenty, zdjęcia, zeznania świadków).

Uwaga: w obecnym stanie prawnym należy w pozwie wskazać wszystkie możliwe do przeprowadzenia dowody na tym etapie sprawy.

Powód, wnosząc pozew, powinien wskazać, czy domaga się rozwodu z orzekaniem o winie, czy też bez orzekania o winie. Jeśli powód wnosi o rozwód z orzekaniem o winie drugiej strony, koniecznie musi dołączyć do pozwu dowody uzasadniające swoje żądanie.

Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, należy zamieścić w pozwie także wnioski co do przyznania władzy rodzicielskiej oraz co do sposobu określenia kontaktów z małoletnimi dziećmi. W pozwie rozwodowym, oprócz sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz sposobu ustalenia kontaktów z dziećmi zawrzeć należy także wniosek w przedmiocie alimentów na dzieci; ponadto  niezależnie od alimentów na dzieci, żona (mąż) wnosząc pozew o rozwód z winy męża (żony) może już w pozwie o rozwód  zawrzeć wniosek o przyznanie alimentów także na siebie.

Ponadto warto wiedzieć, iż w sprawie o rozwód sąd orzeka nie tylko o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dziećmi. Zgodnie z treścią art. 58 par. 2 k.r.o. : jeśli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków w tym mieszkaniu. Ponadto – także zgodnie z treścią tego przepisu – w wyjątkowych wypadkach, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. 

W pozwie o rozwód można też żądać zasądzenia kosztów postępowania.

W pozwie należy wskazać, jakie dowody na poparcie naszych twierdzeń ma przeprowadzić sąd – czyli np.  jakich świadków ma wezwać (ewentualnie do jakich instytucji ma się sąd zwrócić, celem uzyskania istotnych informacji)

Wyjątkowo sąd może przeprowadzić – wraz ze sprawą o rozwód – także podział majątku wspólnego. W takiej sytuacji również w pozwie musi znaleźć się stosowny wniosek.  Sąd może – na wniosek jednego z małżonków – dokonać podziału majątku wspólnego, jeśli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Pozew o rozwód może także zawierać wniosek o zabezpieczenie powództwa. Szczególnie często w pozwach o rozwód pojawią się wnioski o zabezpieczenie alimentów. 

Wraz z pozwem należy także uiścić opłatę w wysokości 600zł.,-

Zapraszam na blog spadkowy

Na podstronie tej sporo piszę o prawie spadkowym. Ale o prawie spadkowym piszę nie tylko tu.

Więcej ważnych informacji z zakresu prawa spadkowego, w tym także aktualności i orzecznictwo przeczytać można na blogu, który poświęcony jest w całości problematyce prawa spadkowego.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych problematyką prawa spadkowego do odwiedzin mojego bloga i komentowania wpisów.

Blog dostępny jest pod adresem :  www.blog-spadkowy.pl  

Spadek to nie tylko aktywa czyli dziedziczenie długów

Spadek to nie tylko aktywa (czyli „coś, co ma wartość materialną i o co zazwyczaj kłócą się skonfliktowani spadkobiercy”) ale także długi – których zazwyczaj nikt  nie chce/nie może spłacać. Często spadkobiercy, nawet mieszkając z bliską osobą, nie wiedzą nic o kredytach i pożyczkach, jakie zaciągał bliski. Zdarza się wcale nierzadko, iż o fakcie tym spadkobiercy dowiadują się wiele miesięcy po śmierci bliskiej osoby (a czasem nawet znacznie później np. po roku czy dwóch). Spadkobiercy dowiadują się o długach,  gdyż dostali pisma z banku/wezwania do zapłaty/korespondencję z kancelarii komorniczej.

Jeśli bowiem spadkobierca nie zrobił w kwestiach spadkowych nic w ciągu sześciu miesięcy od dnia, kiedy dowiedział się o tzw. „tytule swojego powołania do spadku” czyli po prostu o fakcie bycia spadkobiercą – zgodnie z przepisami prawa spadkowego przyjmuje on spadek wprost – a więc „z długami”, jeśli takie spadkodawca pozostawił.

(uwaga: najczęściej owa data „dowiedzenia się o tytule swojego powołania” jest to po prostu data śmierci spadkodawcy – ale nie zawsze. Czasem może być np. data późniejsza.  To jednak, iż o śmierci spadkodawcy spadkobierca dowiedział się później to właśnie ów spadkobierca musi udowodnić w razie sprawy sądowej).

Na zweryfikowanie tego, jaki majątek i jakie długi pozostawił spadkodawca oraz podjęcie decyzji czy i w jakiej formie spadek przyjmują, spadkobiercy mają sześć miesięcy.

Niestety zdarza się, iż spadkodawca pozostawił tylko długi, nie pozostawiając majątku (albo też majątek ten rozdysponował za życia, np. przekazując go zupełnie obcym osobom, o czym spadkobiercy nie mogli wiedzieć).

Ważne jest dla spadkobierców, aby jak najszybciej ustalili w miarę swoich możliwości stan posiadania i stan zadłużenia spadkodawcy.

W opisanej sytuacji, tj. gdy spadkodawca pozostawił tylko długi, brak odpowiednich działań może okazać się bardzo kosztowny. Przede wszystkim należy więc przemyśleć, czy będąc spadkobiercą, spadek przyjąć, a jeśli tak to w jakiej formie: wprost czy też z dobrodziejstwem inwentarza, a następnie udać się do notariusza, bądź też sformułować odpowiedniego pisma do sądu.